شرکت بهستان دارو

آنچه که "انجام می دهی " بسیار تاثیر گذار تر است از آنچه که "می گویی" .

                                                               دکتر استیون ریچاردز کاوی