شرکت بهستان دارو

 

موفقیت مانند کوه یخ است، آنچه که  دیده نمی شود،  ایستادگی و پشتکار، شکست، از خود گذشتگی و فداکار، داشتن عادت خوب و سختکوشی است.