شرکت بهستان دارو

 

اگر اعمالتان موجب شود که دیگران بیشتر امید داشته باشند، بیشتر یاد بگیرند، بیشتر عمل کنند و موفقیت بیشتری کسب کنند، شما یک رهبر واقعی هستید.                                  جان آدامز